You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Podaj swoje dane

Login (od 3 do 20 znaków)
Hasło (od 8 do 20 znaków)
Powtórz Hasło
email

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Mirosław Borkowski prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą: Essemtec Poland Mirosław Borkowski z siedzibą w Warszawie przy ul. Bełdan 5/70, 02-695 Warszawa, NIP: 8241569728, REGON: 141277034.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług realizowanych przez Serwis LokalnyMarket.pl prowadzony przez Administratora i w celu realizacji umów zawartych z Administratorem.

Dane w wyżej określonych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

W trakcie przetwarzania dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom.

Dane osobowe przetwarzane w celach określonych powyżej, będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków ciążących na Administratorze oraz do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora nie dłużej niż do czasu przedawnienia roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pana/Pani zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym albo warunkiem zawarcia umowy oraz pozostaje niezbędne do wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości realizacji umowy, czy też brak możliwości jej zawarcia.

Administrator nie będzie podejmował wobec Pana/Pani decyzji w sposób zautomatyzowany, a Pana/Pani dane nie są profilowane.

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Informacje zawarte w klauzuli mają zastosowanie od dnia 25 maja 2018 roku.